Allianz Annulerings- en bagageverzekering

Geldig voor alle reizen tot eind april 2019

Intersoc biedt nu, op vraag van onze gasten, ook een interessante annuleringsverzekering aan.

Tarief:

 • voor auto-, bus- en treinreizen: € 2,00 per vakantiedag, per deelnemer in het vakantiedossier;
 • voor vlieg- en bootreizen: € 2,50 per vakantiedag, per deelnemer in het vakantiedossier.

 

Deze annuleringsverzekering moet samen met de vakantie geboekt worden en voor alle deelnemers op 1 dossier. Na de boeking kan de verzekering niet meer aan het vakantiedossier toegevoegd worden.

Voorwaarden bagageverzekering

Vergoeding tot 1250 euro per persoon bij diefstal, beschadiging, verlies of laattijdige aflevering door het openbaar vervoer. De strikt noodzakelijke aankopen tot 20% van het verzekerde bedrag.

 

Voorwaarden annuleringsverzekering

 

1. De waarborg:

1.1. De terugbetaling van de door het reiscontract verschuldigde annuleringskosten, met uitsluiting van alle dossierkosten, wanneer u het reiscontract annuleert vóór de eigenlijke aanvang van het reisarrangement.

1.2. De terugbetaling van de wijzigingskosten (bijvoorbeeld: extra hotelkosten voor een eenpersoonskamer), beperkt tot de vergoeding in geval van annulering, indien u uw reis wijzigt vóór de eigenlijke aanvang van het reisarrangement.

1.3. De terugbetaling van uw huurprijs naar rato van het aantal personen, beperkt tot de vergoeding in geval van annulering van de huur, indien u niet deelneemt aan de reis, en uw reisgezellen de huur wel behouden.

Deze vergoeding wordt eveneens beperkt tot de extra kosten voor de omboeking naar een gelijkwaardige huur voor een kleinere capaciteit op hetzelfde domein en met dezelfde data, indien deze omboeking mogelijk was.

1.4. De terugbetaling van de reissom/huurprijs naar rato van de niet-genoten periode, beperkt tot de vergoeding in geval van annulering, indien u de reis te laat aanvangt.

 

2. Het verzekerde bedrag:

Het verzekerde bedrag is de reissom/huurprijs van het reiscontract bij de inschrijving op de annuleringsverzekering. Indien het verzekerde bedrag lager is dan de reissom/huurprijs van het reiscontract, is Allianz Global Assistance slechts tot prestatie gehouden naar verhouding van het verzekerde bedrag tot deze reissom/huurprijs. Het maximumbedrag voor de schadeloosstelling is 10.000 EUR/verzekerde persoon.

 

3. Toepassingsgebied:

Op voorwaarde dat de ingeroepen reden voor u een ernstig beletsel vormt zodat u uw geboekte reis onmogelijk kan ondernemen, kan u en elke verzekerde persoon die ten opzichte van u onder de definitie van de familiale formule valt, annuleren in de volgende gevallen:

3.1. Ziekte, ongeval of complicatie tijdens de zwangerschap van:

 • Uzelf;
 • Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
 • Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
 • Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
 • De persoon die tijdens uw reis uw beroepsactiviteiten overneemt, indien dit slechts 1 persoon betreft;
 • De persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij u inwoont;
 • De persoon bij wie u in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon waarmee hij gewoonlijk in gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad.

 

3.2. Overlijden van:

 • Uzelf;
 • Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
 • Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
 • Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of elke minderjarige bloed- of aanverwant tot en met de derde graad;
 • De persoon die tijdens uw reis uw beroepsactiviteiten overneemt, indien dit slechts 1 persoon betreft;
 • De persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij u inwoont;
 • De persoon bij wie u in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon waarmee hij gewoonlijk in gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad.

 

3.3. Uw zwangerschap op zich en dit indien de reis voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap en indien het verzekeringscontract voor het begin van de zwangerschap werd onderschreven.

3.4. De premature bevalling van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. Onder premature bevalling wordt verstaan elke bevalling voor de 33ste week van de zwangerschap.

3.5. Zware stoffelijke schade aan uw woonplaats, tweede verblijfplaats of beroepslokalen, op voorwaarde dat deze schade plots is opgetreden, niet te voorzien was, en uw aanwezigheid door deze schade absoluut vereist is en niet kan worden uitgesteld.

3.6. Verdwijning of kidnapping van:

 • Uzelf;
 • Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
 • Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
 • Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.

 

3.7. Het openbaar vervoermiddel, uw persoonlijk voertuig of dat van uw reisgezel waarmee u zich naar het vertrekpunt van uw gereserveerd reisarrangement (transport, verblijf, …) begeeft wordt tijdens dat traject of binnen de 5 dagen ervoor geïmmobiliseerd door een verkeersongeval, een panne, een brand, een diefstal of vandalisme en kan niet meer rijklaar gemaakt worden zodat u uw vertrekpunt niet meer tijdig kan bereiken.

3.8. Het voertuig dat de transfer verzekert naar het vertrekpunt van uw gereserveerd reisarrangement wordt geïmmobiliseerd tijdens dat traject, loopt vertraging op of blijft in gebreke ten gevolge van een onverwachte, onaangekondigde gebeurtenis die niet te voorzien was, waardoor u het vertrek mist van het gereserveerde transport uit uw reiscontract dat u naar uw eerste bestemming diende te brengen.

3.9. U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft wordt ontslagen als werknemer.

3.10. U sluit een arbeidscontract af voor een duur van tenminste 3 maanden op voorwaarde dat u:

 • Ofwel als werkzoekende was ingeschreven bij de V.D.A.B. of een andere bevoegde overheid;
 • Ofwel de afgelopen drie maand afstudeerde of uw opleiding beëindigde.

 

3.11. U bent beroepsmilitair en u dient op militaire of humanitaire missie te vertrekken en op voorwaarde dat deze missie niet te voorzien was op het ogenblik van de boeking van de reis.

3.12. U mag om medische redenen niet worden ingeënt of geïmmuniseerd, op voorwaarde dat dit door de plaatselijke autoriteiten verplicht is.

3.13. U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, wordt opgeroepen:

 • Voor een orgaantransplantatie;
 • Voor een onverwachte en niet-beroepshalve militaire herhalingsoefening;
 • Voor een onverwachte missie voor een officiële humanitaire organisatie;
 • Voor de adoptie van een kind;
 • Als getuige voor een rechtbank ingevolge een oproeping bij gerechtsbrief;
 • Als jurylid voor het Hof van Assisen.

 

3.14. Uw echtscheiding voor zover de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank werd ingeleid na de boeking van de reis en u ons daarvan een officieel document overmaakt.

3.15. Uw feitelijke scheiding voor zover één van beide duurzame partners van domicilie veranderde na de boeking van de reis en u ons daarvan een officieel document overmaakt.

3.16. U moet een herexamen afleggen, op voorwaarde dat dit plaatsvindt tijdens of binnen de 31 dagen na de reis, en dat uitstel van het herexamen onmogelijk is.

3.17. Diefstal van uw identiteitsdocumenten of uw visum binnen de 48 uren voor vertrek op voorwaarde dat u deze diefstal bij de bevoegde instanties heeft aangegeven.

3.18. Het visum dat u nodig heeft om het gereserveerde reisarrangement te ondernemen wordt geweigerd.

3.19. De toegang tot het land van uw bestemming wordt u geweigerd, op voorwaarde dat u in het bezit bent van alle wettelijk vereiste documenten.

3.20. Het plotse overlijden van uw hond of kat binnen de 7 dagen voor uw vertrek mits voorlegging van een certificaat van overlijden door een dierenarts waaruit blijkt dat uw huisdier in goede gezondheid verkeerde op het moment van de boeking van de reis.

3.21.U wordt onverwacht uit uw huurwoning gezet op voorwaarde dat uw huurcontract bij de boeking van de reis nog niet was opgezegd door de eigenaar van de woning en op voorwaarde dat u de woning moet verlaten tussen de datum waarop de reis geboekt werd en 30 dagen na de datum waarop de terugreis oorspronkelijk gepland was.

3.22. Een bejaarde bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad dient het rusthuis waar hij/zij verblijft onverwacht te verlaten binnen de 30 dagen voor de datum van vertrek zoals deze oorspronkelijk gepland was en u Allianz Global Assistance een schriftelijk attest van de instelling kan voorleggen.

3.23. Een reisgezel annuleert op basis van één van de voornoemde redenen zodat u alleen of met slechts 1 reisgezel moet reizen.

 

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van onze promoties, toffe trips en het laatste nieuws over Intersoc? Schrijf je dan nu in op onze vakantie-nieuwsbrief en wij zorgen voor Intersoc-nieuws in je mailbox.

x